Blogcrowds

divendres, 29 de novembre de 2013

0 Comments:

Post a CommentVolem donar-vos a conèixer algunes referències trobades al Diplomatari de l'Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona, i referenciades per la Fundació Noguera, relacionades amb el Terme de Reixac, i una relacionada amb Montcada.

Totes elles són del segle XI i per tant escrites en llatí. Les referències fetes pels experts de les mateixes són les següents:

 • 29 de Desembre de 1044 - Goltred i la seva muller Singer venen a Ermengol Goltred dues peces de terra amb una figuera a dos llocs del comtat de Barcelona, a la vila de Reixac, a la parròquia de Sant Pere, pel preu d’1 sou i mig de diners.
 • 03 de Febrer de 1045 - Anna, el seu fill Ferriol, i Domènec amb la seva muller Maria venen a Mir Goltred una terra situada al Pla de Reixac, per 1 mancús.
 • 23 de Setembre de 1046 - Ozi i la seva muller Gerberga venen a Mir Goltred cases, corts, terra, figueres, vinyes i trull, tot situat al comtat de Barcelona, al Vallès, a la parròquia de Sant Pere, dins la vila de Reixac, pel preu de dos cafissos d’ordi.
 • 17 de Febrer de 1047 - Bonuç i la seva muller Quília donen a Mir Goltred la seva heretat de cases, terres, arbres, vinyes i aigua per regar, situat tot al comtat de Barcelona, dins la vila de Reixac.
 • 19 de Febrer de 1047 - Galind i la seva muller Blancúcia venen a Or [Mir] Goltred unes vinyes situades al comtat de Barcelona, al Vallès, a la parròquia de Sant Pere de Reixac, al lloc anomenat Albinyana, a canvi de 8 mancusos i un sester d’ordi.
 • 17 de Març de 1047 - Guillem i la seva muller Bella venen a Galind, fill del difunt Duravuli, unes cases, corts i terra, tot al comtat de Barcelona, al Vallès, al terme de Sant Pere de Reixac, a la Calçada, pel preu de 5 sous i 5 diners de bona moneda grossa.
 • 06 d'Abril de 1047 - Bernat Guifred i la seva muller Guisla donen a Mir Goltred una peça petita de terra situada al comtat de Barcelona, al Vallès, a la parròquia de Sant Pere de Reixac, a tocar del riu Besòs, a canvi de dues peces de terra, segons consta a l’escriptura.
 • 05 de Maig de 1048 - Ermessenda ven a Mir la seva part, que té al camp del Pla de Reixac que anomenen Matabous, pel preu de 6 diners de moneda grossa de Barcelona.
 • 06 de Maig de 1048 - Ermemir i la seva filla Blancúcia venen a Mir Goltred dues peces petites de vinya al comtat de  Barcelona, al Vallès, a la parròquia de Sant Pere de Reixac, a canvi de dos sesters d’ordi i mitja aimina.
 • 03 de Juliol de 1048 - Bels i la seva muller El venen a Mir Goltred la quarta part d’una casa i de la terra que l’envolta,  situades al comtat de Barcelona, a la parròquia de Sant Pere de Reixac, sota la Calçada, al Pla de  Reixac, a canvi de sis sesters d’ordi i 3 sous i mig.
 • 11 d'Octubre de 1050 - Gerberga i el seus fills i filles, Rigual, Igega, Guisla, Adelaida i Raquel, venen a Mir Goltred una feixa de terra situada al comtat de Barcelona, al Vallès, a la parròquia de Sant Pere de Reixac, a tocar de Canalies i del riu Besòs, pel preu de 4 mancusos d’or de Barcelona.
 • 13 de Desembre de 1050 - Galind i la seva muller Blancúcia venen a Miró Goltred una peça de terra situada al comtat de Barcelona, al Vallès, a la parròquia de Sant Pere de Reixac, pel preu de 10 sous de moneda de Barcelona.
 • 09 d'Abril de 1052 - Balluví i la seva muller Trudgarda donen a Miró, fill de Goltred, dues peces de terra en dos llocs diferents, situades al comtat de Barcelona, al Vallès, a la parròquia de Sant Pere de Reixac, a canvi d’una altra terra que Miró els va donar, segons consta a la carta de permuta que li van fer.
 • 10 d'Abril de 1052 - Mir, levita, permuta amb Balluví i la seva muller Trudgarda una terra situada al comtat de Barcelona, al Vallès, a la parròquia de Sant Pere de Reixac, per una altra terra.
 • 11 d'Abril de 1052 - Bonpar, la seva muller Igol, i les seves filles Ermessenda, Raquel, Bonadona, Adelaida i Blancúcia, venen a Miró una peça de vinya situada al comtat de Barcelona, al Vallès, a la parròquia de Sant Pere de Reixac, al lloc anomenat Batpits, pel preu de 3 mancusos de moneda de Barcelona i tres quarteres d’ordi.
 • 20 d'Abril de 1052 - Folc i la seva muller Adelaida donen a Miró una terra situada al comtat de Barcelona, al Vallès, a la parròquia de Sant Pere de Reixac, a canvi d’una altra terra i cases, segons consta en l’escriptura que li van fer.
 • 12 de Maig de 1052 - Adaülf i la seva neboda Bonadomna, filla del difunt Estrader i de Coloma, venen a Miró, fill de Goltred, terres i vinyes situades dins del feu del monestir de Sant Cugat, al lloc anomenat Vallcàrquera, situat al comtat de Barcelona, al Vallès, a la parròquia de Sant Pere de Reixac, pel preu de 9 mancusos i mig.
 • 13 d'Agost de 1052 - Sendred i la seva muller Rolanda venen a Miró una terra situada al comtat de Barcelona, al Vallès, a la parròquia de Sant Pere, al lloc anomenat Reixac, pel preu de 5  mancusos de Barcelona.
 • 16 de Gener de 1053 - Sabat i la seva muller Neulenna venen a Mir Goltred una terra amb horts, figueres, vinyes i arbres de diverses classes, situada al comtat de Barcelona, al Vallès, dins la vila de Reixac i a la vall anomenada Ventenac, pel preu de 2 sous en moneda de Barcelona.
 • 30 de Gener de 1053 - Gal·lí i la seva muller Blancúcia venen a Miró Goltred la tercera part d’una casa i una cort amb una peça de terra, situat tot al comtat de Barcelona, al Vallès, a Reixac, pel preu de 4 mancusos d’or de Barcelona.
 • 25 de Febrer de 1053 - Joan i la seva muller Guinidilda empenyoren a Bernat Guillem una peça de vinya, excepte el cens de Santa Eulàlia d’1 diner, situada al comtat de Barcelona, al Vallès,  a la parròquia de Sant Pere de Reixac, a Albinyana, per un deute que tenen amb ell de 2 mancusos i mig de Barcelona a pes legítim, pagador ans del dia u de març; si l’eixuguen, els retornarà l’escriptura, en cas contrari, la peça de terra passarà a mans de Bernat Guillem.
 • 09 d'Abril de 1054 - Galind Durable i la seva muller Blancúcia venen a Miró Goltred, prevere, una peça petita de terra situada al comtat de Barcelona, al Vallès, a la parròquia de Sant  Pere de Reixac, prop de la Calçada, a canvi de 2 mancusos d’or pur de Barcelona i tres mitgeres d’ordi.
 • 23 d'Abril de 1054 - Galind i la seva muller Blancúcia venen a Miró Goltred, sacerdot, el dret que tenen sobre unes cases amb pou situades al comtat de Barcelona, al Vallès, a la parròquia de Sant Pere de Reixac, pel preu d’11 mancusos.
 • 23 de Febrer de 1055 - Mir Folc, sacerdot, dóna a la Canònica de la Santa Creu i Santa Eulàlia de la Seu de Barcelona diverses cases amb terres i vinyes, situades a Reixac, i unes cases, a Barcelona, a més de terres i vinyes, al territori d’aquesta ciutat.
 • 29 de Setembre de 1056 - Bernat Bernat i Estefania, també anomenada Teudeta, fills d’Adelaida, defineixen a Llop de Vilalba tots els alous que han estat de la seva mare, de Bernat, el seu pare, de Guillem Adalbert i Bardí, marits d’Adelaida, a excepció de diverses possessions que es reserven i de l’alou de Merdàs que Llop els dóna per aquesta definició, consistents en cases, corts, horts, terres, vinyes, arbres, boscos, prats i fonts, situats al comtat de Barcelona, al Vallès, al lloc que anomenen de Vilalba, dins els termes de les parròquies de Santa Maria de Cardedeu, de Santa Agnès, Santa Perpètua, Sant Fost i Sant Pere de Reixac.
 • 10 de Gener de 1059 - Guislabert, bisbe, dóna a la Canònica de la Santa Creu una terra situada al comtat de Barcelona, a Montcada, en un lloc anomenat Pedrabruna.
 • 18 de Maig de 1064 - Testament de Bernat, en el qual fa deixes als seus fills i filles de béns situats entre el Llobregat i el coll de Finestrelles, a Sarrià i Reixac, i d’altres llocs no ben especificats.


Font: Fundació Noguera. Diplomatari de l'ACCB Volum III.

0 Comments:

Post a CommentEntrada més recent Entrada més antiga Inici